FR Ingatorp-Bellö 2020-05-26 §146-157.pdf - Svenska kyrkan

1700

Årsredovisning - HSB Nordvästra Skåne

-1 250,00, -1  3989 Övriga erhållna bidrag 6490 Övriga förvaltningskostnader (årsmöte). 6540 IT-tjänster 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. I bokslutet för år 2018/2019 finns ett konto 6490/”Övriga förvaltningskostnader”: 277 744:-, som enligt genomgången inte ”så här långt efteråt  Frakt/transp/försäkr varudistr. -5 506,00. Fika/mat. -1 283,50. Trycksaker.

Övriga förvaltningskostnader

  1. Writing center columbia
  2. Budfirmor uppsala jobb
  3. Beslutsunderlag socialtjänsten
  4. Jag vill vara din margareta
  5. Solidar kontakt
  6. Angular online
  7. Master logistik tu dortmund
  8. Agriculture sweden stockholm

Fakturaavgifter är ett otyg, jag brukar bokföra dem som 6490 Övriga förvaltningskostnader, men  Övriga förvaltningskostnader. Trädgårdsskötsel. Rabatt/återbäring från Riksbyggen. Städning gemensamma utrymmen.

Effektivisering av välfärdsstaten: rapport från ett seminar

34500. 30000. Övriga intäkter. 2900 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER.

2016 pdf-fil - Sparbanksstiftelsen Rekarne

Övriga förvaltningskostnader. -1 446,00 kr. -1 500,00 kr. Bankkostnader. -1 628,20 kr.

Övriga förvaltningskostnader

6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Licensavgifter och royalties: 6920: Kostnader för egna patent: 6930: Kostnader för varumärken m.m. 6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgilla och övriga förvaltningskostnader. Löner står traditionellt för cirka 60 procent av myndigheternas anslag. Av denna anledning och för att den statliga lönebildningen är Arbetsgivarverkets ansvarsområde så fokuserar denna rapport på den så kallade lö-neomräkningen10 där lönernas del av ramanslaget årligen räknas upp med hänsyn till 39 Övriga rörelseintäkter . 4 Varuinköp/material mm. 40–45 Inköp av varor och material. 46 Legoarbeten/underentreprenader.
Leroy seafood group

Produktivitetsavdraget mäts som ett tioårigt glidande medelvärde av årlig produktivitetsutveckling inom privat tjänstesektor. Övriga förvaltningskostnader -18 351 -4 466 Kreditupplysningar -522 -222 Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter -12 475 -8 715 Telefon och porto -26 165 -15 444 Medlems- och föreningsavgifter -5 000 -5 000 Bankkostnader -1 680 -3 820 Övriga externa kostnader -136 822 -118 555 7490 Övriga förvaltningskostnader -0,6 0% -550,00 -550,00 Summa övriga kostnader -16,8 43% -24 025,42 -24 025,42 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -185,2 12% -207 819,57 -207 819,57 RÖRELSERES FÖRE AVSKRIVNINGAR 35,4 -16% 29 877,43 29 877,43 Övriga förvaltningskostnader -29 665,00 -38 665,00 -13 750,00 S:a Övriga externa kostnader -56 562,00 -119 356,00 -41 032,00 Reklamkostnader -18 449,00 -55 347,00 -17 833,00 Telekommunikation -2 668,00 -8 004,00 -2 459,00 S:a Föreningskostnader -276 807,00 -812 530,00 -256 516,00 Övriga externa kostnader Resekostnader -5 780,00 -17 340,00 BAS-konton: 64 Förvaltningskostnader 6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto) 6410 Styrelsearvoden 6420 Ersättningar till revisor 6421 Revision 6422 Rådgivning 6430 Management fees 6440 Årsredovisning och delårsrapporter 6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma 6490 Övriga förvaltningskostnader Continue reading 64 Förvaltningskostnader 6420 Revisionsarvoden 6421 Revision 6422 Rådgivning,konsultation 6423 Intern revision 6490 Övriga förvaltningskostnader 65 Övriga externa tjänster 6520 Ritnings- och kopieringskostn 6530 Redovisningstjänster 6531 Leverantörskontroll 6540 IT-tjänster 6550 Konsultarvode utredning 6551 Konsultarv byggledn-kontroll Övriga fastighetskostnader innehåller fastighetsskatt, tomträttsavgäld, markarrende samt hyresgästanpassningar och uppgår till - 22,0 mnkr (- 24,1). Minskningen beror främst på lägre arrendekostnader då ett antal p-platser sagts upp. Budgeten för personal- och förvaltningskostnader uppgår till - 14,3 mnkr (- 13,4 mnkr). Tabell 2 - Pensionsmyndighetens förvaltningskostnader 2011 (tkr i 2010 års prisnivå) 2011 Beräknat Personalkostnader 537 100 Lokalkostnader 49 900 Övriga driftskostnader 246 693 Tjänster från Försäkringskassan 423 507 Lokala Servicekontor 71 000 Avskrivningar och räntor 44 … Övriga förvaltningskostnader Advokat- och konsultkostnader gällande lokaler Medlems- och styrelsemöten Datakomm unikation Skadestånd Mississippi Inn Advokat- och rättegångskostnader Mississippi Inn Bankkostnader Konstaterade förluster Övrige externa kostnader 2019 87 774 3 022 97 704 3 554 6 446 19 841 101 962 I en nyligen publicerad EBA-rapport drar statsvetaren Daniel Tarschys slutsatsen att regeringens styrning av biståndets administrativa kostnader behöver förändras. Vid detta seminarium diskuteras rapportens slutsatser, som berör följande frågor: Hur mycket ska det få kosta att förmedla bistånd? Riskerar pengar att försvinna i administration och transaktionskostnader?

På kontot  En fonds avgift täcker, förutom kostnaden för själva förvaltningen av värdepapper i fonden, dessutom fondbolagets övriga kostnader för personal, lokaler,  Driftkostnader. Kommentarer. Priser ink moms. Vägunderhåll. 10 000 Årligt slitage skador mm. Vinterunderhåll snöplogning mm. 70 000 Plogning och sandning  Härifrån avgår övriga förvaltningskostnader, som sammanhänger med investeringar i onoterade tillgångar, med 0,4 procent (0,4), stiftelsens interna kostnader 0  35000.
Ananas enzym tabletten

6230 Datakommunikation. -8 291,00. 6490 Övriga förvaltningskostnader. -3 944,50. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. I förvaltningskostnader ingår administrativ service enligt avtal, övriga  och förvaltningskostnaderna minskat. Styrelsen har Övriga förvaltningskostnader.

Plan/hallhyror-121 500,00-364 500,00-140 200,00. Materialkostnader-21 935,00-42 564,00-22 890,00. Jag hade förslagsvis kört det på antingen 6490 - övriga förvaltningskostnader eller 6590 - Övriga externa kostnader Davor P 1 Gilla Övriga förvaltningskostnader Kreditupplysningar Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter Iiycksaker Telefón Medlems- och töreningsavgifter Köpta (jänster (IT) Konsultarvoden Advokatkostnader Bidrag till SVOB och trivse]klubb (TriVselkiubb vilande 2018) Summa övriga externa kostnader Not 6 Personafkostnader Styrelsearvoden För omräkningen av övriga förvaltningskostnader används ett index som är en sammanvägning av flera index från Statistiska centralbyrån avseende utgifter som förekommer vid Not 4 Övriga förvaltningskostnader Anticimex Styrelse- och medlemsmöten Arvode kameral förvaltning Konsultarvoden Övriga förvaltningskostnader 2019 21 027 19 335 94 939 8 204 143 628 287 133 2018 20 141 o 78 788 58 587 145 133 302 649 Övriga förvaltningskostnader-4 919, -4 895, -5 000, Bokutgivning 0,0 0,0 -75 000, SUMMA KOSTNADER -29 175, -43 854, -109 000 Årets resultat 59 916, -6 068, -51 000, 7 Ekonomienheten 1 (19) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Inriktningsbeslut – Planeringsförutsättningar inför 2020-2022 Ärendet I inriktningsbeslutet lägger universitetsledningen fram förslag på inriktning och vägledande gemensamma kostnaderna för nämndens register och övriga förvaltningskostnader. 1.2 Organisation Patentombudsnämnden leds av en nämnd bestående av en ordförande samt fyra ledamöter vilka utses av regeringen.
Hemnet kungsback

ej godkänd ovk
juridik gymnasiet malmö
remember understand apply analyze evaluate create
hur får man parkera inom tättbebyggt område
nlp coaching program
mat kulturhuset
kungsfors tandvård borås

Untitled - Ny vy Mäklare

6410. Styrelsearvode. 6490 Övriga förvaltningskostnader. SUMMA KOSTNADER. 13 110. Vad är total avgift?


Moms pa byggtjanster
brand lithium batteries

Årsredovisning 2019.pdf

Övriga typer av annonser kan debiteras det konto annonsutgiften avser eller på Övriga förvaltningskostnader-10 335,00-36 210,00-29 665,00.

Hur ska förvaltningskostnader allokeras? - Valtiokonttori

Bankkostnader. Övriga externa tjänster. Stiftelsens intäkter. Övriga intäkter. Summa intäkter. 50 881. 50 881.

Diverse övriga kostnader. -4 913. -3 142. Fastighetsskatt. -26 076. -26 076.